Emil Syundyukov

Chief Technology Officer, LongenesisShare

Emil Syundyukov